محصولات

محصولات فعلی ضیا به دو گروه اصلی قاب دانلایت لامپی و قاب دانلایت اشیا تقسیم می شوندکه در طرح ها و سایز ها ورنگ های مختلف قابل تولید و عرضه هستند

 

نام محصول: دانلایت لامپی

نام محصول: دانلایت اشیا 20

نام محصول: دانلایت اشیا 25

نام محصول: دانلایت اشیا با باطری