طراحی

در طراحی محصول دانلایت اشیاء نکات فنی متعددی در نظر گرفته شده است:
الف_ابعاد و اندازه های محصول از نظر زیبایی شناختی متناسب طراحی شده است.
ب_از مهمترین ویژگی های طراحی محصولات ما استفاده از نور چراغ های ال ای دی است که با حذف حباب و حجم بزرگ منبع نوری، امکان طراحی محصولات پیچیده با استفاده از
ال ای دی های بسیار کوچک را در اشکال مختلف می دهد.

 

 

 

 

ج_شدت نور و طیف رنگ, متناسب با نیاز دکوراسیون و حالت چراغ خواب در شب در نظر گرفته شده است. سه ال ای دی در دانلایت لامپی و شش
ال ای دی در دانلایت اشیاء می تواند شدت نور کافی برای دکوراسیون شما را فراهم آورد.

 

 

 

 

د_بطور کلی بهره نوری لامپهای التهابی 10 تا 15 لومن بر وات و برای لامپهای کم مصرف 45 تا 65 و برای لامپ های ال ای دی برابر 75 تا 120 لومن بر وات است. بنابراین استفاده از چراغ های ال ای دی در محصولات دکوراتیو ضمن مصرف برق پایین تر، میزان نور بالاتری را فراهم می کند.